Všeobecné obchodní podmínky
Podmínky pro uzavření smlouvy o ubytování

1. Zámek poskytuje služby odpovídající dané kategorii.
2. Konkrétní ubytování hosta je stanoveno závaznou rezervací a hostovi je účtována odpovídající cena podle typu ubytování.
3. Zámek je povinen ubytovat pouze ty hosty, kteří mají platnou rezervaci a jsou řádně zaevidováni. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný průkaz totožnosti, podepsat přihlašovací formulář a poskytnout záruku v hotovosti nebo předběžnou autorizaci požadované částky prostřednictvím kreditní karty.
4. Pokud host neposkytne platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je zámek oprávněn odmítnout jej ubytovat na základě zákona o místních poplatcích pro české občany a zákona č. 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.
5. Zámek je povinen zachovat potvrzenou rezervaci v platnosti od 14:00. 19.00. Během této lhůty je pokoj pro hosta rezervován, není-li v rezervaci uvedeno jinak. O předčasné ubytování (před 14:00) je nutné požádat předem (během rezervace), ale dokud jej zámek nepotvrdí, není zaručeno. Zámek si za tuto službu může účtovat příplatek.
6. Zámek není povinen ubytovat hosty bez předchozí potvrzené rezervace ani hosty, kteří přijedou po půlnoci.
7. Pokud není možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, který dostal při příjezdu, je zámek oprávněn nabídnout mu jiný pokoj.

Odpovědnost poskytovatele ubytování za věci hosta

8. Zámek odpovídá za škodu na uschovaných věcech pouze v případě, že byly tyto předměty osobně převzaty zaměstnancem zámku do úschovy. Zámek neodpovídá za nesprávně uložené nebo zapomenuté věci hosta. Zámek odpovídá za škodu nebo ztrátu šperků, peněz a jiných cenností, pouze pokud byly uloženy v trezoru zámku, jeho úschovně nebo pokud škodu či ztrátu způsobil zaměstnanec zámku. Vezměte prosím na vědomí, že zámek nemůže přijmout odpovědnost za peníze, cennosti nebo předměty, které jste ponechali ve svém pokoji.
9. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u manažera zámku neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy host ztrátu předmětu či jeho poškození zjistil.

Obecná pravidla ubytování

10. Hosté mohou přijímat návštěvy ve veřejných prostorách zámku. Návštěvníci se mohou se svolením manažera zámku pohybovat v ubytovacích prostorách pouze od 8:00 do 22:00. Mimo tuto dobu se zde mohou pohybovat pouze ubytovaní hosté.
11. V případě nemoci nebo úrazu hosta zajistí přítomný manažer lékařskou pomoc. Jakékoli poplatky, které se budou s touto pomocí pojit, uhradí host, s výjimkou situací, kdy za nemoc či úraz hosta nese odpovědnost zámek.
12. V prostorách zámku je zakázáno kouřit. V případě porušení tohoto pravidla bude hostovi naúčtována pokuta 5 000 Kč. Hostům není dovoleno přemisťovat jakýkoli nábytek nebo vybavení ani zasahovat do elektroinstalace či ji jakkoli upravovat. Dále hosté nesmí zasahovat do vybavení umístěného v místnostech zámku nebo na veřejných místech. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze elektrická zařízení určená k osobní hygieně (fény, holicí strojky, masážní přístroje atd.) a rovněž notebooky, tablety a podobná malá elektronická zařízení.
13. Ve všech prostorách zámku a parku mohou hosté zdarma využívat bezdrátové připojení k internetu.
14. Psi a další domácí mazlíčci mohou zůstat v pokoji majitele za předpokladu, že majitel prokáže, že je zvíře v dobrém zdravotním stavu. Dále musí majitel souhlasit s pravidly týkající se domácích mazlíčků, která obdrží písemně, a dodržovat je. Cena ubytování za zvíře bude naúčtována podle aktuálního ceníku.
15. Hosté musí od 22:00 do 7:00 dodržovat noční klid.
16. Pokud se host pod vlivem alkoholu nebo drog nezaručí za to, že bude dodržovat zásady zámku, může mu být vstup na zámek odepřen. Pokud se bude tato situace opakovat, může být ubytování hosta ukončeno.
17. Pokud není možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, který dostal při příjezdu, je zámek oprávněn nabídnout mu jiný pokoj. Ten se však nesmí významně lišit od původně potvrzeného ubytování.
18. V prostorách hotelu nesmí být konzumováno žádné jídlo ani nápoje zakoupené jinde než na zámku. Výjimku představují pokoje vybavené kuchyňkou.
19. Hosté, kteří chtějí v budově zámku používat krb nebo ohniště v parku, tak činí na vlastní riziko a odpovědnost. Zároveň jsou povinni dodržovat pravidla, která se s obsluhou krbu či ohniště pojí. Manažer zámku neodpovídá za žádné zranění či poškození majetku, které si host přivodí či způsobí sám nebo které přivodí či způsobí manažerovi či jakékoli jiné třetí straně. Oheň může být zapálen pouze na určených místech a ve stanovených časech – od 19:00 do 23:00.
20. Pokud host plánuje přiletět vrtulníkem nebo jiným nestandardním dopravním prostředkem, musí o tom informovat manažera zámku nejpozději 14 dní před svým příjezdem. Smyslem tohoto požadavku je vyřídit všechny nezbytné formality, včetně zajištění místa přistání atd. V případě letecké přepravy není možné, aby hosté přistáli přímo v areálu zámku. Hosté jsou odpovědní za jakékoli škody způsobené příjezdem, odjezdem, přistáním nebo vzletem. V případě letecké přepravy je zámek ochoten zajistit hostovi po předchozí domluvě přepravu z místa přistání do hotelu a naopak.
21. Informace o cenách služeb poskytovaných na zámku jsou k dispozici na recepci.
22. Vedení zámku vítá a oceňuje veškeré návrhy na zlepšení zámku a jeho služeb, jakož i konstruktivní kritiku.
23. Hosté jsou povinni se s těmito zásadami zámku seznámit a řídit se jejich ustanoveními. V případě, že host kterékoli z těchto pravidel poruší, má zámek právo jeho pobyt ukončit před původně dohodnutým dnem odjezdu.
24. Pokud má host během pobytu nějaká zvláštní přání nebo opodstatněnou stížnost, může se obrátit na příslušného zaměstnance zámku, který vyvine veškeré úsilí, aby jeho přáním vyhověl.

Bezpečnost a odpovědnost hosta za škodu

25. V jakékoli části zámku je zakázáno nosit nebo skladovat zbraně.
26. Z bezpečnostních důvodů nesmí být děti mladší 10 let ponechány v místnostech nebo jiných prostorách zámku nebo v zámeckém parku bez dozoru. Za náhradu škody, jež byla způsobena dítětem, odpovídá rodič či zákonný zástupce dítěte.
27. Z bezpečnostních důvodů nemohou být v pokojích v horním patře ubytováni hosté s omezenou pohyblivostí ani hosté, kteří se nemohou pohybovat samostatně.
28. U bazénu a jezera není přítomen žádný plavčík – hosté jsou výlučně odpovědní za svou vlastní bezpečnost a bezpečnost kohokoli, kdo jim byl svěřen do péče. Používáním plaveckých zařízení hosté potvrzují, že jsou v dobrém zdravotním stavu (což platí i pro osoby, které jsou jim svěřeny do péče) a že jsou osobně odpovědní za to, že budou plavecká zařízení využívat výhradně k plavání a jiným vodním aktivitám. Hoteloví hosté jsou rovněž odpovědní za úrazy nebo škody, jež si sami přivodí či způsobí používáním plaveckých zařízení v areálu zámku. Dále jsou odpovědní za porušení základních pravidel používání plaveckých zařízení nebo za úrazy či škody způsobené třetí osobě kvůli nesprávnému používání plaveckých zařízení.
29. Hosté nesou odpovědnost za jakékoli poškození majetku zámku.
30. Hosté jsou povinni nahradit jakoukoli škodu, kterou způsobí, ledaže by prokázali, že ji nezavinili. Patří sem i náhrada škody zjištěné po odjezdu hosta.

Odhlášení z hotelu (check-out)

31. Hosté mohou svůj pokoj využívat po sjednanou dobu ubytování. Pokud není předem dohodnuto a schváleno jinak, musí se hosté z ubytování odhlásit nejpozději do 11:00 posledního dne pobytu, což znamená, že do té doby musí pokoj opustit. Pokud se tak nestane, je zámek oprávněn hostovi naúčtovat další den pobytu nebo jeho část.
32. Při odchodu z pokoje by se hosté měli ujistit, že zavřeli kohoutky, zhasli a zavřeli dveře. Klíče od pokoje poté vrátí během odhlášení z hotelu na recepci.
33. Hosté platí za ubytování a veškeré další služby na konci pobytu podle aktuálního ceníku. V případě delších pobytů musí hosté uhradit svůj účet alespoň jednou týdně. Před odjezdem jsou hosté povinni se oficiálně ze zámku odhlásit a uhradit svůj účet.
34. Pokud host ztratí klíč od svého pokoje, musí to co nejdříve nahlásit na recepci. Pokud tak neučiní, nepřebírá zámek žádnou odpovědnost za škody související se ztrátou klíče. Za ztrátu klíče bude hostům účtován poplatek 1 000 Kč. Hosté jsou povinni jej uhradit ještě před svým odjezdem.
Zámek Vilémov
582 83 Vilémov u Golčova Jeníkova 
Tel: +420 605 200 516
info@vilemovcastle.cz 

Přeji si odebírat novinky ze zámku

Zámek Vilémov je barokní panství ze 17. století a jeden z nejlepších příkladů barokních zámků v České republice. Zámek se nachází na překrásné Vysočině, v českých lesích, hodinu východně od Prahy. Dnes čtrnáctý generace rodiny Reisky de Dubnic spravuje zámek a les. S odhodláním, vášní a rozmarným nádechem naše rodina spravuje tento barokní klenot pro budoucí generace. V roce 2019 oslavil zámek Vilémov 900. výročí 1119-2019. Právě začínáme, to nejlepší teprve přijde.

Copyright © 2020 by Vilémov Castle  |.  Zásady ochrany osobních údajů.  |.  Všeobecné obchodní podmínky
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram